نوآوران امین
1399/09/05
18:50
داروسازی اسوه (#داسوه) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅افزایش ۱۹.۶۴ درصدی فر...

داروسازی اسوه (#داسوه)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅افزایش ۱۹.۶۴ درصدی فروش آبان ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۷۶.۴۵ درصدی فروش آبان ۱۳۹۹ در مقایسه با آبان ۱۳۹۸


✅رشد ۸ درصدی فروش ۸ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0