کدال۳۶۰
1401/03/29
09:49
#خمحور آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده زمان برگزاری: 1401...

#خمحور


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العادهزمان برگزاری: ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۳۰۱۴۰۱-۰۳-۲۹ ۰۹:۵۰:۳۴ (۸۹۸۴۰۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0