بورس آموز
1399/09/04
14:54
✅💰 پولداران حقیقی امروز چه سهم هایی خریدند : #فیلتر_حقیقی #پول_سنگین 🔺یک حقیقی #وپارس به ارزش 7 میلیاردو 140 🔺 یک حقیقی #کطبس به ارزش 2 میلی...

✅💰 پولداران حقیقی امروز چه سهم هایی خریدند :#فیلتر_حقیقی


#پول_سنگین🔺یک حقیقی #وپارس به ارزش ۷ میلیاردو ۱۴۰🔺 یک حقیقی #کطبس به ارزش ۲ میلیاردو ‌۹۵۰🔺 یک حقیقی #غدشت به ارزش ۱ میلیاردو ۲۴۰🔺 یک حقیقی #ثتران به ارزش ۱ میلیاردو ۶۳۰🔺یک حقیقی #ونوین به ارزش ۱ میلیاردو ۴۸۰🔺یک حقیقی #کسرا به ارزش ۱ میلیاردو ۶۵۰🔺یک حقیقی #وتجارت به ارزش ۱ میلیاردو ۴۲۰🔺 یک حقیقی #وسینا به ارزش ‌۲ میلیاردو ۳۲۰🔺 یک حقیقی #زقیام به ارزش ۱ میلیاردو ۱۲۰🔺 یک حقیقی #فمراد به ارزش ۱ میلیاردو ۱۶۰
⚡️⚡️بورسآموز را دنبال کنید

انتهای خبر

0
0