بتاسهم
1400/07/05
14:23
#غگیلا در شهریور 401 و مرداد 343 میلیارد ریال فروش داشت و6 ماهه به 1985 میلیارد ریال رسید و 1245 میلیارد ریال فروش سال قبل شرکت بوده است

#غگیلا در شهریور ۴۰۱ و مرداد ۳۴۳ میلیارد ریال فروش داشت و۶ ماهه به ۱۹۸۵ میلیارد ریال رسید و ۱۲۴۵ میلیارد ریال فروش سال قبل شرکت بوده است


انتهای خبر

0
0