نوآوران امین
1399/08/11
19:06
سیمان کردستان(#سکرد) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 86 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایسه ...

سیمان کردستان(#سکرد)


صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۸۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۱۴۵,۰۷۵ میلیون ریال به مبلغ ۲,۱۳۱,۶۶۲ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۷۶ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۲ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0