بورس۲۴
1401/03/22
11:09
«ساربیل» از احتمال قطع برق گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمان آرتا اردبیل بیان نمود پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری بورس مبنی بر قطع احتمالی برق ، با توجه به محدودیت هایی از قبیل موقعیت جغرافیایی شرکت و همچنین فروش سیمان از طریق بورس کالا نمی توان تاثیر محدودیت ایجاد شده ،بر وضعیت مالی و عملیاتی شرکت را بطور دقیق محاسبه و برآورد نمود،لذا در صورت هر گونه تاثیر این محدودیت بر وضعیت مالی و عملیاتی شرکت ، متعاقبا در گزارشات ماهانه افشا خواهد گردید

«ساربیل» از احتمال قطع برق گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان آرتا اردبیل بیان نمود پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری بورس مبنی بر قطع احتمالی برق ، با توجه به محدودیت هایی از قبیل موقعیت جغرافیایی شرکت و همچنین فروش سیمان از طریق بورس کالا نمی توان تاثیر محدودیت ایجاد شده ،بر وضعیت مالی و عملیاتی شرکت را بطور دقیق محاسبه و برآورد نمود،لذا در صورت هر گونه تاثیر این محدودیت بر وضعیت مالی و عملیاتی شرکت ، متعاقبا در گزارشات ماهانه افشا خواهد گردید

ساربیل
انتهای خبر

0
0