بورس۲۴
1401/02/06
09:07
آیا از عملکرد نیمه اول «کسرام» خبر دارید؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت پارس سرام در ۶ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۴۰۰ برای هر سهم ۲۸ ریال سود محقق کرد.

آیا از عملکرد نیمه اول «کسرام» خبر دارید؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت پارس سرام که در نیمه نخست سال مالی گذشته برای هر سهم ۵۸ ریال زیان ساخته بود در ۶ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۴۰۰ برای هر سهم ۲۸ ریال سود محقق کرد. کسرام در دوره یاد شده به سود ناخالص ۳ میلیارد تومانی و سود خالص ۳ میلیارد تومانی دست یافت.


کسرام 1 ماهه 1401
انتهای خبر

0
0