محسن حسنلو
1401/02/25
10:45
#اخابر سود و زیان سالیانه شرکت ۳۴ درصد زیان خالص شرکت به صورت خیلی عجیبی و عجیبی ۳۰ مثبت سال ۹۹ به ۳۴ منفی ۱۴۰۰ انجامیده است @HasanluMohsen

#اخابرسود و زیان سالیانه شرکت ۳۴ درصد زیان خالص شرکت به صورت خیلی عجیبی و عجیبی ۳۰ مثبت سال ۹۹ به ۳۴ منفی ۱۴۰۰ انجامیده است@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0