آواتحلیل
1400/04/13
09:26
📌مقایسه فروش فصلی پتروشیمی جم #جم درآمد فروش جم در فصل بهار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 175 درصد رشد کرده است ... Hamfekran.com

📌مقایسه فروش فصلی پتروشیمی جم #جمدرآمد فروش جم در فصل بهار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷۵ درصد رشد کرده است ...Hamfekran.com
انتهای خبر

0
0