بتاسهم
1399/09/05
18:21
#دفارا درشهریور 622 میلیارد ریال و مهر 750 میلیارد ریال و ابان هم 521 میلیارد ریال فروش داشت و جمعا 8 ماهه 5285 میلیارد ریال فروش8 ماهه بوده ا...

#دفارا درشهریور ۶۲۲ میلیارد ریال و مهر ۷۵۰ میلیارد ریال و ابان هم ۵۲۱ میلیارد ریال فروش داشت و جمعا ۸ ماهه ۵۲۸۵ میلیارد ریال فروش۸ ماهه بوده است .مدت مشابه این عدد ۴۵۴۹ میلیارد ریال بوده است


انتهای خبر

0
0