کدال۳۶۰
1401/06/02
13:53
#پرداخت ❇️مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت به پرداخت ملت 🔹 سرمایه فعلی: 3,000,000 میلیون ریال 🔹 تعداد سهام قابل انتشار: 5,000,000,000 ...

#پرداخت


❇️ مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت به پرداخت ملت🔹 سرمایه فعلی: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 تعداد سهام قابل انتشار: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم🔹 درصد افزایش سرمایه: ۱۶۷٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 موضوع افزایش سرمایه: سرمایه گذاری و توسعه جایگاه شرکت و استفاده از مزایای معافیت مالیاتی موضوع بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- سود انباشته - ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (۱۰۰٪)
۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۳:۵۴:۴۵ (۹۰۵۵۴۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0