بتاسهم
1399/10/06
20:51
تراز #وپست هم مثبت است 1963 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و 940 میلیارد ریال سودپرداختی به سپرده ها در مجمو9 ماهه 4778 میلیارد ریال تراز مثبت است

تراز #وپست هم مثبت است ۱۹۶۳ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۹۴۰ میلیارد ریال سودپرداختی به سپرده ها


در مجمو۹ ماهه ۴۷۷۸ میلیارد ریال تراز مثبت استانتهای خبر

0
0