وفابورس
1399/09/19
12:13
درسته این حجم برای #خساپا خیلی کم هست اما حالت حمایتی رو برا سهم داره

درسته این حجم برای #خساپا خیلی کم هست اما حالت حمایتی رو برا سهم دارهانتهای خبر

0
0