پارسیس تحلیل
1399/09/19
07:00
#تاصیکو بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری صدر تامین - تاصیکو در تاریخ 18 آذر 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 498...

#تاصیکوبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری صدر تامین - تاصیکو در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۹پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۴۹۸۱۷ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۴۶۵۶۲ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ملی صنایع مس ایران - فولاد مبارکه اصفهان - هلدینگ توسعه معادن و فلزات و مس شهید باهنر.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۸۵۱۷ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۷۶۴۸ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #تاصیکو ۱۸۵۹۹ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۶۳ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیس"انتهای خبر

0
0