نوآوران امین
1399/10/28
13:23
البرز دارو(#دالبر) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 11 درصدی درآمدهای عملیاتی 9 ماهه...

البرز دارو(#دالبر)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۱۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵,۶۵۷,۳۶۵ میلیون ریال به مبلغ ۶,۲۸۳,۶۸۸ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۴۶ درصدی سود خالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۳۱۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0