بورس۲۴
1400/11/05
14:23
فروش ۱۰ ماهه «زفکا» چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کشت و دامداری فکا در ۱۰ ماهه منتهی به دیماه ۴۱۸ میلیون تومان فروش داشته است.

فروش 10 ماهه «زفکا» چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کشت و دامداری فکا در ۱۰ ماهه منتهی به دیماه ۴۱۸ میلیون تومان فروش داشته که فروش دی ماه ۴۸ میلیارد تومان بوده است.زفکا
انتهای خبر

0
0