تارگت بورس
1399/09/17
12:20
دوستان هر لحظه دنبال خرید نباشید تا سهمتون منفی میشه بفکر فروش نباشد کمی صبر را چاشنی کار کنید

دوستان هر لحظه دنبال خرید نباشیدتا سهمتون منفی میشه بفکر فروش نباشدکمی صبر را چاشنی کار کنید

انتهای خبر

0
0