همفکران
1399/08/10
20:35
https://bit.ly/2BqHLMS #پیش_بینی_بازار 📌تلاش برای پس گرفتن حمایت از دست رفته 📍بازار توانسته خود را به سرعت به حمایت شکسته شده قبلی خود برساند و...

https://bit.ly/۲BqHLMS#پیش_بینی_بازار📌تلاش برای پس گرفتن حمایت از دست رفته📍بازار توانسته خود را به سرعت به حمایت شکسته شده قبلی خود برساند و عبور از این سطح برای تعیین وضعیت کوتاه مدت بازار بسیار حیاتیست، لذا خرید در این قیمت ها با ابهاماتی مواجه است و نباید برگشت فعلی را قطعی تلقی کرد...🔑با مصطفی مصری پور در پیش بینی بازار و معرفی سهم ها، همراه شوید


👇👇https://b۲n.ir/۵۴۳۲۴۳انتهای خبر

0
0