کدال۳۶۰
1399/10/04
12:44
#ثفارس آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منته...

#ثفارس


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱



موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱



زمان برگزاری: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۰۰



۱۳۹۹-۱۰-۰۴ ۱۲:۴۴:۴۵ (۶۸۸۷۸۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_ir



انتهای خبر

0
0