بتاسهم
1399/09/16
16:30
صنايع نويد موتور از زیر مجموعه های #تپمپی در 6 ماهه امسال 153 میلیارد ریال و 6 ماهه قبل 53 میلیارد ریال بوده است .

صنایع نوید موتور از زیر مجموعه های #تپمپی در ۶ ماهه امسال ۱۵۳ میلیارد ریال و ۶ ماهه قبل ۵۳ میلیارد ریال بوده است .


انتهای خبر

0
0