موج مثبت Positive Wave
1399/08/12
13:32
#دلار سبزه ⛳️ فردایی ⏳ 29,200 هفته بعد یک سلامی به فروشندگان و کسایی که نقد هستن میکنیم، فرقی هم نمیکنه #بایدن انتخاب بشه یا #ترامپ

#دلار سبزه ⛳️ فردایی ⏳ ۲۹,۲۰۰هفته بعد یک سلامی به فروشندگان و کسایی که نقد هستن میکنیم، فرقی هم نمیکنه #بایدن انتخاب بشه یا #ترامپ

انتهای خبر

0
0