نوآوران امین
1399/06/21
19:38
صنعتی ناب(#غناب) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) ✅افزایش 1171 درصدی سود خالص 12 ماهه 1398 و تحقق سود 13591 ریالی به از...

صنعتی ناب(#غناب)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)✅افزایش ۱۱۷۱ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۸ و تحقق سود ۱۳۵۹۱ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0