کدال۳۶۰
1401/03/01
11:14
#جوین تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(اصلاحیه) شرکت کشت و صنعت جوین 🔹 زمان برگزاری: ساعت 08:00 مورخ 1401/02/17 ...

#جوین


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(اصلاحیه) شرکت کشت و صنعت جوین🔹 زمان برگزاری: ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۱:۱۴:۴۵ (۸۸۵۲۲۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0