کارگزاری سهام بارز
1399/08/11
11:04
#جو_بازار ✍امروز بازار به دلیل کاهش قیمت دلار و نزدیکی به انتخابات، کاهشی شروع کرد ولی در ادامه خریدار منفی های بسیاری از سهام میباشد..

#جو_بازار✍امروز بازار به دلیل کاهش قیمت دلار و نزدیکی به انتخابات، کاهشی شروع کرد ولی در ادامه خریدار منفی های بسیاری از سهام میباشد..

انتهای خبر

0
0