پارسیس تحلیل
1399/08/12
21:52
2020 آخرین وضعیت آرای الکتورال بر اساس نظرسنجی ها * 216 رای متمایل به بایدن * 197 رای خاکستری * 125 رای متمایل به ترامپ

۲۰۲۰آخرین وضعیت آرای الکتورال بر اساس نظرسنجی ها* ۲۱۶ رای متمایل به بایدن


* ۱۹۷ رای خاکستری


* ۱۲۵ رای متمایل به ترامپانتهای خبر

0
0