کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/18
20:00
#وبانک بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری گروه توسعه ملي - وبانک در تاریخ 18 آبان 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت...

#وبانکبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۹پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۲۶۸۹۸ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۲۴۱۵۲ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پتروشیمی اراک - توسعه صنایع بهشهر - ایران ترانسفو و سرمایه گذاری توسعه ملی.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۸۰۴۲ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۶۴۸۹ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #وبانک ۱۲۹۲۴ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۶۹ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0