بتاسهم
1401/01/31
17:31
#فباهنر در 9ماهه با سرمایه جدید به ازای هر سهم 4038 ریال سود دارد و 12ماهه به عدد 5106 ریالی رسیده است . سهم 3ماهه 2702میلیارد ریال سود عملی...

#فباهنر در ۹ماهه با سرمایه جدید به ازای هر سهم ۴۰۳۸ ریال سود دارد و ۱۲ماهه به عدد ۵۱۰۶ ریالی رسیده است .


سهم ۳ماهه ۲۷۰۲میلیارد ریال سود عملیاتی و۲۲۰۶میلیارد ریال سود خالص دارد


در ۶ ماهه سود عملیاتی ۶۳۹۶ و سود خالص ۵۴۲۹ میلیارد ریال بود


در۹ماهه سود عملیاتی ۱۲۵۶۷ و سود خالص ۱۰۶۰۱ میلیارد ریال بود . در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۱۵۹۴۶ میلیارد ریال و سود خالص ۱۳۴۰۴ میلیارد ریال شده استانتهای خبر

0
0