تکنیکال ثنایی
1399/10/09
08:16
#وغدیر بالای 1350تثبیت شود قابل خرید خواهد بود

#وغدیر بالای ۱۳۵۰تثبیت شود قابل خرید خواهد بود


انتهای خبر

0
0