بولتن اقتصادی
1399/10/05
13:38
علیزاده عضو ناظر شورای عالی بورس: ‏در پاسخ به برخی شایعات در خصوص تصمیم به کاهش دامنه نوسان برخی از نمادها به یک درصد در شورای عالی بورس باید گفت ک...

علیزاده عضو ناظر شورای عالی بورس:


در پاسخ به برخی شایعات در خصوص تصمیم به کاهش دامنه نوسان برخی از نمادها به یک درصد در شورای عالی بورس باید گفت که نه تنها هیچ تصمیمی در این خصوص گرفته نشده،بلکه هیچ پیشنهادی هم داده نشدهانتهای خبر

0
0