بورس۲۴
1400/11/17
09:55
توضیحات «غشهد» در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شهد ایران توضیحاتی در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر کرد.

توضیحات «غشهد» در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شهد ایران توضیحاتی در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر کرد.لذا علت افزایش سود عملیاتی دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از افزایش درآمد های عملیاتی و فروش محصولات تولیدی بوده است.غشهد
انتهای خبر

0
0