بتاسهم
1399/09/05
07:38
#تاصیکو بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری صدر تامین - تاصیکو در تاریخ 4 آذر 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 43010 م...

#تاصیکو


بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری صدر تامین - تاصیکو در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۹پرتفوی بورسی:


ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۴۳۰۱۰ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۳۹۷۵۵ میلیارد تومان می باشد.


مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ملی صنایع مس ایران - فولاد مبارکه اصفهان - هلدینگ توسعه معادن و فلزات و مس شهید باهنر.پرتفوی غیر بورسی:


ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۸۵۵۴ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۷۶۸۵ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم تاصیکو ۱۶۴۱۵ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۶۱ درصد می باشد.


کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0