بتاسهم
1399/10/04
07:19
طراحي مهندسي پارس پنگان از زیر مجموعه های #فنفت در 6 ماهه 171 میلیارد ریال سود خالص داشته کل سود سال قبل شرکت این عدد بوده است

طراحی مهندسی پارس پنگان از زیر مجموعه های #فنفت در ۶ ماهه ۱۷۱ میلیارد ریال سود خالص داشته کل سود سال قبل شرکت این عدد بوده است


انتهای خبر

0
0