نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/10/06
12:15
#کاما انعقاد تفاهمنامه با سازمان بنادر ودریانوردی جهت مطالعات و بررسی اولیه احداث کارخانه و ارائه پیشنهاد در این رابطه. با توجه به تفاهم نامه بود...

#کاماانعقاد تفاهمنامه با سازمان بنادر ودریانوردی جهت مطالعات و بررسی اولیه احداث کارخانه و ارایه پیشنهاد در این رابطه.


با توجه به تفاهم نامه بودن، تاکید می شود که در مقطع فعلی فاقد الزام برای طرفین بوده و هیچ گونه اثر سود و زیانی ندارد.

انتهای خبر

0
0