کدال۳۶۰
1399/08/18
10:19
#میهن خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1398/12/29(اصلاحیه) شرکت بیمه میهن 🔹 تاریخ جلسه: ساعت مورخ 1399-08-18 10:1...

#میهن


خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت بیمه میهن🔹 تاریخ جلسه: ساعت مورخ
۱۳۹۹-۰۸-۱۸ ۱۰:۱۹:۵۸ (۶۹۰۰۳۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0