آرین تریدر
1399/08/18
10:49
✍🏻صرفا" جهت اطلاع ⬇️⬇️ 📆بروزرسانی : 18 آبان 1399 📑لیست مراحل افزایش سرمایه نمادهای #بورس - #فرابورس _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ۱. #مرحله_پیشنهاد ...

✍🏻صرفا" جهت اطلاع ⬇️⬇️📆بروزرسانی : ۱۸ آبان ۱۳۹۹


📑لیست مراحل افزایش سرمایه نمادهای #بورس - #فرابورس


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


۱. #مرحله_پیشنهاد


▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العادهتجدید ارزیابی:


#قصفها ۵۴۶۹٪ |#قشکر ۱۱۲۹٪ |#زماهان ۳۲۰٪ |#غشاذر ۱۰۸٪ |#قشیر ۱۳۲٪ |#آینده ۲۸۹٪ |#شفارس ۱۸۱۴٪ #زماهان ۲۵۰٪سود انباشته:


#لپیام ۵۰٪ |#زشگزا ۲۵٪|#حفاری ۱۰۰٪| #شیران ۲۴٪| #مبین ۴۲٪ | #شفا ۱۲۹٪ | #ددانا ۲۰۰٪ | #حریل ۱۶٪ |#فایرا ۱۰۰٪ | #زپارس ۱۵۷٪ | #بفجر ۳۸٪ | #وسبحان ۲۰۰٪ |#سمتاز ۶۷٪ |#آریا ۱۰۰٪آورده نقدی:


#حبندر ۲۷۹٪ |#کساوه ۲۳۵٪ | #فافزا ۶۷٪ |#زشگزا ۲۷۱٪ |#وپترو ۱۲۰٪ |#پلاست ۳۰۲۵٪ |#کمینا ۸۱٪ |#دهدشت ۷۷٪|#رتکو ۲۰۰٪ |#ذوب ۳۶٪ |#ثعمرا ۱۳۱٪ |#جم ۳۰٪ |#خفولا ۱۵۰٪| #زمگسا ۲۰۰٪ | #وتجارت ۸۳٪ | #فباهنر ۱۳۳٪ |#فن_آوا ۱۵۰٪ |#درهآور ۲۵٪ | #تاپیکو ۴۹٪ | #وتوس ۳۵۰٪ | #شکبیر ۱۰۰٪ | #سنیر ۱۳۰٪ |#دالبر ۴۰٪تلفیقی:


#والبر ۵۰٪ (سودانباشته - سایر اندوخته‌ها )


#ورفاه ۷۹۵٪ (آورده نقدی - سایر اندوخته‌ها - تجدید ارزیابی )


#شبهرن ۲۸۵٪ ( سودانباشته - تجدید ارزیابی )


#بهپاک ۹۰۲٪ ( سودانباشته - تجدید ارزیابی ، آورده نقدی)


#فاذر ۷۶۰۰٪ ( آورده نقدی - تجدید ارزیابی )


#خنصیر ۱۹۳٪ ( آورده نقدی - سودانباشته - تجدید ارزیابی )


#ساینا ۷۵۰٪ ( آورده نقدی - سودانباشته )


#وگستر ۵۰۰٪ ( آورده نقدی - سودانباشته )


#شگل ۵۰۰٪ ( آورده نقدی - سودانباشته )


#شفا ۲۰۰٪ ( آورده نقدی - سودانباشته )


#شبهرن ۳۴۲٪ ( سودانباشته - تجدید ارزیابی )


#خمهر ۲۵۶٪ ( آورده نقدی - تجدید ارزیابی )


#وپخش ۳۲۹٪ ( آورده نقدی - سودانباشته )


#وامید ۲۳۳٪ ( آورده نقدی - سودانباشته - تجدید ارزیابی )


#بعایق ۵۶٪ ( سودانباشته - تجدید ارزیابی )


#دی ۳۸۸۴٪ ( آورده نقدی - تجدید ارزیابی )


#فاراک ۲۲۸٪ ( آورده نقدی - تجدید ارزیابی )————————————


۲. #مرحله_حسابرس


▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هییت مدیرهتجدید ارزیابی:


#غدشت ۲۸۳۸٪ | #گکوثر ۳۳۸۱٪ |#آسیا ۱۰۰۵٪ | #وپست ۲۱۸٪ |#وسینا ۱۵۹٪ |#زبینا ۱۰۶۸٪ | #قشکر ۱۱۳۱٪ | #آینده ۲۹۵٪ |#پتایر ۳۳۵۰٪ |#زشریف ۳۸۶٪ |#جوین ۵۴۴٪ |#فاراک ۲۲۸٪سود انباشته:


#نوین ۱۲۰٪ |#فپنتا ۳۰۵٪ | #فافزا ۶۷٪ |#بکاب ۱۰۰٪ | #کاما۹۰۰٪ |#شبصیر۵۲٪ |#خکار ۵۰٪ |#نوری ۲۰۰٪ |#غمینو ۷۰٪ | #فولای ۱۰۰٪ | #وساپا ۲۵٪ | #مبین ۴۲٪ | #غگرجی ۱۵۰٪ |#فولاژ ۱۰۰٪ |#بنیرو ۲۰۰٪ | #سیدکو ۴۶٪ | #دجابر ۱۰۰٪ | #فاما ۶۷٪ |#کسرا ۶۸٪ | #کباده ۲۰۰٪ | #وارس ۴۰۰٪ | #ثعتما ۱۰۰٪ |#فزرین ۸۵٪ | #فخوز ۱۶۲٪ |#فملی ۹۷٪آورده نقدی:


#غاذر ۲۰۰٪ | #وحافظ ۱۱۳۰٪| #تابا ۷۷٪ | #دتهران۵۰۰٪ | #ولقمان ۴۰۰٪ |#پسهند ۴۳٪ |#کرازی ۱۴ ٪ |#سباقر ۱۰۰ ٪|#کازرو ۱۴۴٪ | #ممسنی ۹۰٪ | #دهدشت ۷۷٪ |#کهمدا ۱۵۰٪ |#چکاوه ۱۸۰٪ |#کسعدی ۱۰۰٪ |#دارو ۱۰۰٪ |#کصدف ۱۰۰٪ |#وبیمه ۱۵۰٪ |#ولقمان ۴۰۰٪ |#وپارس ۵۴٪ | #زفکا ۴۰۰٪ |#دتوزیع ۱۰۰٪ | #کی_بی_سی ۴۱٪ |#دقاضی ۱۱۰٪ |#دزهراوی ۲۸٪ |#هجرت ۱۲۲٪ | #آرمان ۶۷٪ |#دلر ۱۵۰٪ |#دشیمی ۷۸٪ | #وآوا ۱۲۰٪ | #پکرمان ۱۵۸٪ |#دکپسول ۵۰٪ |#کمینا ۲۵۶٪ |#ددام ۲۵٪ |#لخانه ۱۰۱٪تلفیقی:


#قتربت ۲۴۰٪ (سودانباشته - آورده نقدی )


#کآرا ۱۷۸٪ (آورده نقدی - سایر اندوخته‌ها )


#پترول ۲۶٪ (سودانباشته - آورده نقدی )


#زشگزا ۱۱۰۰٪ ( سودانباشته - تجدید ارزیابی )


#وبملت ۴۵٪ (سودانباشته - سایر اندوخته‌ها )


#زگلدشت ۵۰۰٪ ( آورده نقدی - سایر اندوخته‌ها )


#های_وب ۵۰۰٪ ( سودانباشته - تجدید ارزیابی ، آورده نقدی)


#مادیرا ۴۹۴٪ ( آورده نقدی - سودانباشته - تجدید ارزیابی )


#کتوکا ۶۵۳٪ ( آورده نقدی - سودانباشته )


#وسپه ۷۹٪ ( آورده نقدی - سودانباشته )


#غاذر ۲۰۰٪ ( آورده نقدی - سودانباشته )


#بترانس ۸۸۰٪ ( سودانباشته - تجدید ارزیابی )


#غویتا ۲۸۰٪ ( آورده نقدی - سودانباشته )


#بنو ۲۸۲٪ (سودانباشته - سایر اندوخته‌ها )


#غپیچک ۴۲۶۸٪ ( آورده نقدی - تجدید ارزیابی )————————————-


۳. #مرحله_مجوز


▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله صدور مجوز افزایش سرمایهتجدید ارزیابی:


#وسالت ۲۸۸٪سود انباشته:


#نطرین ۴۰٪ |#وصنا ۵۰٪ | #غزر ۱۰۰٪ | #قچار ۳۰۰٪ | #پرداخت ۱۰۷٪آورده نقدی:


#میدکو ۲۷٪| #غگز ۶۱۲٪ | #وسنا ۴۲٪تلفیقی:


#پرداخت ۱۰۷٪ (سودانباشته: ٪۴۷ - آورده نقدی ۵۹٪)


#وتوکا ۵۵٪ (سودانباشته: ٪۱۸ - آورده نقدی ۳۷٪)————————————-


۴. #مرحله_دعوت


▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله دعوت به مجمع عمومی فوق العادهتجدید ارزیابی:


#البرز ۲۷۵٪ | #فجام ۴۵۰٪سود انباشته:


#وآرین ۲۹٪|#سهگمت ۴۵٪ |#بمیلا ۵۸٪ | #ونیکی ۱۵۰٪ | #وجامی ۵۸٪ | #وثوق ۴۱٪ | #شسینا ۴۰۰٪

انتهای خبر

0
0