کانال تحلیلی پارسیس
1401/04/16
17:00
#آریا 🟢 شرکت پلیمر آریا ساسول 🔹 سرمایه : 1375میلیارد تومان ✳️سود محقق شده برای سال مالی1400/12/29: 13464 میلیارد تومان (979) تومان هر سهم ✳...

#آریا🟢 شرکت پلیمر آریا ساسول🔹 سرمایه : ۱۳۷۵میلیارد تومان✳️سود محقق شده برای سال مالی۱۴۰۰/۱۲/۲۹: ۱۳۴۶۴ میلیارد تومان (۹۷۹) تومان هر سهم✳️ سود پیش بینی پارسیس برای سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹: ۱۵۵۹۱ میلیارد تومان (۱۱۳۴) تومان هر سهم


🔸 سود مجمع سال مالی قبل-تعدیل شده (۹۷۹۱ ریال هر سهم).


🔸 سود تقسیمی (۹۴۰۰ ریال هر سهم) (۹۶٪)


🔹سود فصلی هر سهم۱۴۰۰ : بهار (۱۷۰۷ ریال) - تابستان (۳۰۲۲ریال)- پاییز (۲۷۲۱ ریال)- زمستان (۲۳۴۰ریال ).


🔹سود فصلی هر سهم۱۳۹۹ : بهار (۹۸۸ ریال) - تابستان (۱۹۳۹ ریال ) - پاییز (۲۳۱۷ ریال ) - زمستان (۲۸۱۰ ریال ).
❇️افزایش سرمایه شرکت از ابتدای ۱۳۹۹: ۹۱۷ میلیارد تومان (۲۰۰٪📉اندیکاتورRSIا => ۳۸


📉 اندیکاتورMFIا => ۳۵


📉میانگین قیمت۵۰ روزه=> ۷۸۷۰۵ ریال


📉حجم روز به متوسط ماهانه=> ۰.۸ برابر
✔️بازدهی از ابتدای ۹۹: مثبت ۲۹۹ ٪


✔️بازدهی از سقف تاریخی ۱۳۹۹ :مثبت ۱۶ ٪


✔️بازدهی از ابتدای ۱۴۰۰ : مثبت ۳۹ ٪


✔️بازدهی از سقف ۱۴۰۰: منفی ۷ ٪


✔️بازدهی از ابتدای ۱۴۰۱: منفی ۱ ٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0