پارسیس تحلیل
1399/11/06
14:44
نمادهایی که بیشترین تراز منفی را از سوی حقوقی ها در بازار امروز داشته اند (فروش حقوقی بیشتر از خرید بوده است) کانال تحلیلی پارسیس

نمادهایی که بیشترین تراز منفی را از سوی حقوقی ها در بازار امروز داشته اند (فروش حقوقی بیشتر از خرید بوده است)کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0