بتاسهم
1399/09/05
07:34
#خکار و افزایش نرخ با تصویب کمیته خرید شرکت مگاموتور، نرخ مجموعه های اویل پمپ، دریچه هوا و واتر پمپ به طور میانگین از 30 تا 52 درصد افزایش داشته اس...

#خکار و افزایش نرخ با تصویب کمیته خرید شرکت مگاموتور، نرخ مجموعه های اویل پمپ، دریچه هوا و واتر پمپ به طور میانگین از ۳۰ تا ۵۲ درصد افزایش داشته است که در نتیجه از این بابت تعدیلی معادل ۱۱۷ میلیارد ریال برای ۸ ماهه سال ۱۳۹۹ برآورد میگردد که در فعالیت ماهیانه آبان ماه اعمال خواهد شد.


انتهای خبر

0
0