چارت های رامین جعفری
1399/10/09
21:16
#فرابورس بنظر درحال تشکیل مثلث میباشد تایید الگو بعد از شکست مقاومت 6600 تومان

#فرابورس بنظر درحال تشکیل مثلث میباشد تایید الگو بعد از شکست مقاومت ۶۶۰۰ تومانانتهای خبر

0
0