بتاسهم
1399/09/05
23:32
#بکهنوج در شهریور 268 میلیاردریال و مهر 169 میلیارد ریال و ابان 94 میلیارد ریال فروش داشته و به جمع فروش 2286 میلیارد ریالی در 10 ماهه رسیده است

#بکهنوج در شهریور ۲۶۸ میلیاردریال و مهر ۱۶۹ میلیارد ریال و ابان ۹۴ میلیارد ریال فروش داشته و به جمع فروش ۲۲۸۶ میلیارد ریالی در ۱۰ ماهه رسیده است


انتهای خبر

0
0