محمود رحمانی
1399/08/25
10:18
اینکه فکر کنیم حقوقی ها فقط با کد های حقوقی میفروشن اشتباه بزرگی میکنیم کد های حقیقی که یهو از مثبت رنج میکشن تا منفی و ایجاد ترس میکنن این ها ه...

اینکه فکر کنیم حقوقی ها فقط با کد های حقوقی میفروشن اشتباه بزرگی میکنیمکد های حقیقی که یهو از مثبت رنج میکشن تا منفی و ایجاد ترس میکنن این ها هم خودشونن

انتهای خبر

0
0