بتاسهم
1401/02/26
08:02
#وثنو با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-003 مورخ 1401/01/28 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/02/10 با توجه...

#وثنو با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۱A-۰۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۵۸۹,۵۰۰ میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ ۴۱۰,۵۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳


انتهای خبر

0
0