بورس پلنر
1399/10/07
09:58
#شگویا، مطابق سناریوی موجی پیشین با واکنش موثر قیمت به محدوده حمایتی 10602 ریال متعادل گردیده و اکنون درصدد پیش روی به سمت مقاومت و سقف مینور قبلی ...

# شگویا ، مطابق سناریوی موجی پیشین با واکنش موثر قیمت به محدوده حمایتی ۱۰۶۰۲ ریال متعادل گردیده و اکنون درصدد پیش روی به سمت مقاومت و سقف مینور قبلی در ارقام ۱۳۵۳۹ - ۱۴۹۴۷ ریال می باشد.@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0