بورس۳۶۵
1399/08/11
15:25
نمودار قدرت خرید حقیقی به فروش حقیقی از ابتدای مهر ماه تا امروز میزان قدرت خرید حقیقی به نسبت فروش حقیقی طبق روال این چند وقته اخیر مجدد ضعیف بود ...

نمودار قدرت خرید حقیقی به فروش حقیقی از ابتدای مهر ماه تا امروزمیزان قدرت خرید حقیقی به نسبت فروش حقیقی طبق روال این چند وقته اخیر مجدد ضعیف بود۹۹/۰۸/۱۱
انتهای خبر

0
0