سیگنال یاب روزانه
1399/08/24
17:47
بازارگردان #شستا تعیین شد شرکت «تامین اندیش رفاه پردیس» به عنوان بازارگردان انتخاب و به بورس معرفی شد بازگشت شستا برای اینهفته قوت گرفت

بازارگردان #شستا تعیین شدشرکت «تامین اندیش رفاه پردیس» به عنوان بازارگردان انتخاب و به بورس معرفی شدبازگشت شستا برای اینهفته قوت گرفتانتهای خبر

0
0