تحلیلگران بازار سرمایه
1399/08/25
12:37
اطلاعات آماری بازار 1399/8/25 تعداد کل صف های خرید بازار:96 ارزش کل صف های خرید بازار:8,824,968,681,822ریال تعداد کل صف های فروش بازار:265 ارزش...

اطلاعات آماری بازار ۱۳۹۹/۸/۲۵تعداد کل صف های خرید بازار:۹۶


ارزش کل صف های خرید بازار:۸,۸۲۴,۹۶۸,۶۸۱,۸۲۲ریالتعداد کل صف های فروش بازار:۲۶۵


ارزش کل صف های فروش بازار:۳۳,۵۹۵,۱۱۷,۴۷۸,۹۶۳ریال@CMA_investmentانتهای خبر

0
0