تارگت بورس
1400/05/27
22:16
#سفارس عبور قیمت از محدوده سقف کانال ترسیمی 2600 بسیار مهم خواهد بود و میتوان تنتظار فعال شدن تارگت 3400 را در میانمدت داشت

#سفارس عبور قیمت از محدوده سقف کانال ترسیمی ۲۶۰۰ بسیار مهم خواهد بود و میتوان تنتظار فعال شدن تارگت ۳۴۰۰ را در میانمدت داشتانتهای خبر

0
0