محسن حسنلو
1399/08/24
12:05
#اپرداز 💢 آتیه داده پرداز 💢 نمودار سهم در گارد مشابه قبل قرار گرفته و انتظار می رود سهم در محدود مشخص شده مورد حمایت قرار گیرد . @HasanluMohsen

#اپرداز💢 آتیه داده پرداز 💢نمودار سهم در گارد مشابه قبل قرار گرفته و انتظار می رود سهم در محدود مشخص شده مورد حمایت قرار گیرد .@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0