پارسیس تحلیل
1399/10/29
11:40
ارزش بازار -میلیارد دلار ارزش بازار سرمایه با در نظر گرفتن عرضه اولیه های امسال و نرخ دلار 22500 تومانی ، به 266 میلیارد دلار رسیده است. کانال ت...

ارزش بازار -میلیارد دلارارزش بازار سرمایه با در نظر گرفتن عرضه اولیه های امسال و نرخ دلار ۲۲۵۰۰ تومانی ، به ۲۶۶ میلیارد دلار رسیده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0