کدال۳۶۰
1400/07/05
14:14
#وسخراش #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/06/31 ▪ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/06/31 از محل و...

#وسخراش


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱▪ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسخراش با سرمایه ثبت شده ۶۸,۵۸۴,۹۴۹ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۳,۴۵۲,۷۱۰ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای شهریور ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۶۶,۵۹۰,۸۱۷ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱۲٪ به مبلغ ۷۴,۶۱۲,۸۴۰ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۰۷-۰۵ ۱۴:۱۴:۵۱ (۷۹۹۶۱۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0